Betrokken ouders door goede informatie

Ouder-informatieavonden

De ouders van alle groepen worden door de groepsleerkrachten tijdens de eerste informatieavond aan het begin van het schooljaar, op de hoogte gebracht van de leerstof en de te hanteren werkwijzen in de groep. Tevens wordt er begin februari nog een extra informatieavond gehouden voor ouders van groep 3.

Contactmomenten over de ontwikkeling van uw kind

Gedurende het schooljaar zijn er drie oudercontactmomenten, in oktober, februari en juni/juli. Voor de herfstvakantie is er een startgesprek. Voor de kinderen uit groep 1 t/m 4 is dit een ouder-vertel-gesprek, waarbij u vertelt over uw kind. Hiervoor ontvangt u een formulier. Voor de kinderen uit groep 5 t/m 8 maken we gebruik van een POP-gesprek (Persoonlijk Ontwikkelings Plan), waarbij uw kind aangeeft waaraan hij/zij wil werken de komende periode. In februari vindt een tweede gesprek plaats en bespreken we, naast het welbevinden van uw kind, aan de hand van het eerste rapport, de resultaten van de toetsen. In juni/juli krijgen de kinderen het tweede rapport en volgt (met uitzondering van groep 8) een derde oudercontactmoment. Voor alle drie de gesprekken zijn de ouders (en vanaf groep 5 ook de kinderen) uitgenodigd.

Evaluatie en rapportage

Twee keer per jaar ontvangt de leerling een rapport, met daarin meerdere formulieren. Het formulier 'dit ben ik' met een foto van de leerling, het formulier ouder-vertel-gesprek of het POP-formulier. Daarnaast ook een rapport waarin de resultaten van de methodetoetsen vermeld staan ​​en een stukje over de sociaal-emotionele ontwikkeling. De resultaten van thematisch werken VierKeerWijzer worden ook in het rapport verwerkt. Dit is voor groep 3 een tekening, voor groep 4 een verhaal en voor de groepen 5 t/m 8 een kennistest.

Dit rapport wordt besproken met ouders en leerling (groep 5 t/m 8) tijdens de oudercontactmomenten in februari en juni/juli. Wij adviseren iedere ouder minimaal 3x per schooljaar in gesprek te zijn met de leerkracht over de ontwikkelingen van hun kind(eren).

Schoolgids, jaarkalender en Social Schools

Alle informatie over De Hoge Voorde vindt u ieder schooljaar terug in onze schoolgids. De schoolgids wordt per schooljaar éénmalig aan ouders verstuurd en is verder te vinden op onze website, zie het kopje 'school/documentatie/schoolgids'. De jaarkalender met alle activiteiten, vakanties en vrije dagen vindt u in de agenda van Social Schools (op de website communiceren wij alleen vakanties en vrije dagen).

Social Schools is ons interne communicatiemiddel. Via dit ouderportal ontvangt u nieuwsbrieven en alle actuele informatie. In Social Schools doen wij ook oproepen aan ouders en informeren we u regelmatig over groeps- en schoolactiviteiten. Social Schools is een besloten groep. Elke ouder ontvangt een eigen inlogcode voor elk kind apart.

Heeft u hulp nodig voor het werken met Social Schools, onze administratief medewerkster staat voor u klaar om u te helpen. Zij kan u even op weg helpen met de instellingen van Social Schools, zodat u alle informatie vanuit school altijd op uw eigen device ontvangt.

Beleid informatieplicht ouders

Alle ouders hebben in principe recht op informatie over hun kind. Dit geldt ook voor ouders die gescheiden zijn. Het is belangrijk om beide ouders goed te informeren over de ontwikkeling van hun kind of kinderen. Voorwaarde is wel dat beide ouders zelf hun verschillende adressen aan ons kenbaar maken. Aan beide ouders wordt dan de volgende informatie in tweevoud verstrekt: de schoolgids, het rapport en de uitnodiging voor de ouderavond en kindgesprekken. Als één van de ouders dit anders wil, kan dit aan de directie worden doorgegeven. Voor een ouderavond worden beide ouders uitgenodigd voor een gezamenlijk gesprek. Alleen in bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken. Alle overige informatie wordt in enkelvoud meegegeven; op verzoek kan het ook aan de ouder verstrekt worden, bij wie het kind op dat moment niet woont. Een verzoek om gegevens te verstrekken aan derden wordt altijd aan beide ouders gedaan.
Ouders die geen gezag (meer) hebben over het kind hebben een beperkt recht op informatie. Zij moeten daar zelf om vragen. Als door derden om informatie over een kind gevraagd wordt, zal de school altijd beide ouders om toestemming vragen.