Ons onderwijs

Waar staan ​​we voor en waar zijn we goed in

Missie, visie en waarden

Missie

De Hoge Voorde is dé ontmoetingsplek voor kinderen van 4 tot 12 jaar en biedt een veilige speelleeromgeving waar zij hun talenten kunnen ontwikkelen. Kinderen kunnen rekenen op leerkrachten, die samen met hen en hun ouders, het beste uit elk kind weten te halen. Zo kunnen zij opgroeien tot evenwichtige, betrokken personen die bijdragen aan een maatschappij waarin mensen op een respectvolle wijze met elkaar samenleven.

Visie

Wij geven vorm aan onze missie door:

  •  Werkelijke aandacht te hebben voor het kind, dat onderdeel uitmaakt van een groep;
  • Daarnaast ook aandacht te hebben voor individuele talenten en (leer) mogelijkheden van kinderen;
  • Vanuit de christelijke tradities samen te vieren en samen stil te staan ​​bij bijzondere momenten;
  • Een veilige en uitdagende omgeving te creëren voor kinderen, ouders en medewerkers;
  • Kinderen te leren om zelfstandig, voor een deel zelfverantwoordelijk, zelfredzaam en samenwerkend te zijn;
  • Naast de cognitieve ontwikkeling ook veel aandacht te hebben voor de sociale emotionele ontwikkeling van kinderen;
  • Nadrukkelijk stil te staan ​​bij de verbinding tussen kinderen, ouders, school en ketenpartners (waaronder Avonturijn).

Waarden

In onze school denken en handelen wij vanuit verbinding en veiligheid, waarbij respect voor elkaar en samenwerking met elkaar hoog in het vaandel staan. Daarnaast hebben wij specifieke aandacht voor talent en onderzoek .

De school ziet de gekozen waarden ook als een middel om goed om te kunnen gaan met maatschappelijke ontwikkelingen zoals globalisering, individualisering en polarisering. Voor onze kinderen is de wereld waarin zij opgroeien al heel snel heel groot en vanuit de waarden bieden we de kinderen handvatten om zich in deze (digitale) wereld staande te houden.

Ons onderwijs-Inspectie (1)

Speerpunten van ons onderwijs

Vanuit onze missie, visie en waarden zijn de volgende speerpunten naar voren gekomen, speerpunten die dagelijks terugkomen in het onderwijs op de Hoge Voorde:

Ons onderwijs-inspectie

Een fijn, veilig schoolklimaat

Op de Hoge Voorde maken we ons sterk voor het creëren van een omgeving waarbij kinderen en leerkracht samen verantwoordelijkheid nemen voor het pedagogisch klimaat.

Het enthousiasme van kinderen en hun intrinsieke motivatie zijn voor ons uitgangspunten. Een aantal gedragsafspraken staan ​​centraal. Leerkrachten hebben positieve verwachtingen van kinderen en, in samenspraak met kind en ouders, gaan we uit van de mogelijkheden van ieder kind.

Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat.

De kanjertraining is er om de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief). Met de kanjertraining leren kinderen zich op een positieve manier te handhaven in sociaal stressvolle omstandigheden. Onder het motto: wat je meemaakt is interessant, vervelend of naar, maar hoe je ermee omgaat is belangrijker, dat vormt je. Zoek oplossingen waarmee je elkaar en de situatie recht doet.

Kernwoorden van de Kanjertraining zijn: vertrouwen, rust en wederzijds respect, sociale redzaamheid, ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en duurzaamheid.

 

Plaatje De 4 Petten Kanjertraining De Hoge Voorde

De 4 petten

Het principe van de Kanjertraining bestaat uit het bewust worden van vier manieren van reageren.
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van vier typetjes, die worden gekenmerkt door petten. De petten sluiten aan bij de 5 afspraken. Bij de zwarte, rode en gele pet moet altijd een witte pet zitten.

ons onderwijs

Sterk taal-, lees en rekenonderwijs

Op De Hoge Voorde vinden we dat ieder kind recht heeft op goed onderwijs. Wij geven onze kinderen sterke, uitdagende instructies, waarbij de juf of meester goed afstemt op het niveau van uw kind.

ons onderwijs (2)

Samen leren en samen werken

Samen werken en samen leren in een groep vinden we heel belangrijk op onze school. Samenwerken doen we niet alleen in de klas, maar de samenwerking tussen u als ouder en ons als school vinden we evenzo belangrijk!

Meervoudige intelligentie, VierKeerWijzer

De school heeft ervoor gekozen om de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis en natuur door middel van thema’s op basis van leerdoelen aan te bieden. De werkwijze die we hiervoor gebruiken is VierKeerWijzer. Daarbij gaan we uit van de principes van de meervoudige intelligentie waarbij kinderen op verschillende manieren hun talenten gebruiken en inzetten. Tijdens de thema’s geeft de leerkracht zogenaamde leerkrachtlessen: hij of zij vertelt een verhaal, nodigt een deskundige uit, organiseert een excursie, houdt een kringgesprek, laat een filmpje zien of geeft een instructie. De kinderen hebben vanuit de lessen VierKeerWijzer de gelegenheid om op hun eigen manier en vanuit hun eigen talenten (intelligenties) het thema verder te onderzoeken en te ervaren.
Uiteraard worden de inhoudelijke doelen voor wereldoriëntatie naar leeftijd en interesse aangeboden.

Naast deze thema’s worden er ieder schooljaar een aantal schoolbrede projecten georganiseerd.

Vier belangrijke stappen bij elk project van VierKeerWijzer zijn:
1. De V van Vragen. Het is belangrijk dat een leerkracht weet wat er geleerd moet worden. Wat zijn de (kern)doelen per schooljaar en voor de gehele schooltijd. Tijdens de lessen van VierKeerWijzer wordt per thema een aantal kerndoelen omgezet in vragen. De leerlingen gaan aan de slag om tijdens het thema antwoorden te vinden op de vragen.

2. De I van Ik. Het zou een gemiste kans zijn het kind en de al aanwezige kennis te passeren. Daarom staan we bij stap 2 stil bij de vragen “Wat weet ik al?” en “Wat zou ik willen weten?”. Hierdoor worden kinderen nog meer betrokken bij het onderwerp en wordt de kans geboden verschillen in diepgang te creëren.

3. De E van Experimenteren en Ervaren. De leerlingen gaan aan de slag, de kinderen maken zelf een keus op welke manier zij gaan werken, dit gebeurt door het maken van de MI-kaarten of andere vormen van werken. Door kinderen keuzes te geven of zelf mogelijkheden te laten bedenken kunnen kinderen op hun eigen manier ervaren en experimenteren.

4. De R van Resultaat. We moeten weten waar we het voor doen. Daarom eindigt de les of het thema met het meten van het resultaat. De vragen bij de thema’s moeten beantwoord worden, dit gebeurt door middel van een kennistest in de hogere groepen, in de lagere groepen door middel van gesprekken. Ook geven kinderen regelmatig een presentatie van hun uitgewerkte opdrachten. Wat heb je gedaan in de afgelopen weken, wat heb je geleerd?

Aandacht voor het talent van alle kinderen

Alle kinderen hebben een specifiek talent. Door de toepassing van meervoudige intelligentie wordt het talent van alle kinderen op meerdere vlakken benaderd.

Voor de meerbegaafde leerling is er de mogelijkheid om gebruik te maken van een extra aanbod, georganiseerd in de kikker- (kinderen groepen 3 en 4) en kangoeroegroepen (kinderen groepen 5 t / m 8). Creatieve en uitdagende opdrachten staan ​​centraal. Voor meer informatie over het meerbegaafde kind, zie de knop hiernaast.

'Talent' is een kernwaarde van De Hoge Voorde. We geven uiting aan talent door de inzet van de meervoudige intelligentie en door het creëren van een kangoeroe- en kikkergroep. In de komende jaren wordt de kernwaarde 'talent' verder vormgegeven, zodat ook werkelijk alle kinderen hun talent kunnen laten zien.

Meer informatie meerbegaafdheid

Doelstellingen

Voor de doelen die we gesteld hebben, verwijzen wij u naar ons schoolplan.

Schoolplan

Resultaten van ons onderwijs

Uitkomsten onderzoeken

In de periode maart/april 2023 is er onder ouders, leerlingen van groep 6 t/m 8 en medewerkers een tevredenheidsonderzoek gehouden. De uitkomsten van deze tevredenheidsonderzoeken zijn met de MR besproken. De directie is tevreden met de uitkomsten van deze onderzoeken en dankt iedereen die de moeite heeft genomen om de enquête te vullen. 

Voor de resultaten van het onderzoek maart/april 2023 zie onderstaande knop.

Eindopbrengsten

In 2022 is de Centrale Eindtoets (CET) afgenomen bij de leerlingen in groep 8. De centrale eindtoets geeft weer hoe de school scoort t.o.v. vergelijkbare scholen. Dit wordt gedaan door te kijken welke referentieniveaus de leerlingen beheersen voor lezen, taalverzorging en rekenen. In de doorgaande leerlijn tijdens de onderwijsloopbaan is het van belang voor elke leerling dat hij of zij, bij de overstap naar een nieuwe onderwijssector, over een passende taal- en rekenvaardigheid beschikt, met andere woorden: een passend referentieniveau beheerst. In het referentiekader wordt voor ieder referentieniveau beschreven wat een leerling moet kennen en kunnen als het gaat om de verschillende onderdelen van taal en rekenen. Voor het basisonderwijs geldt het fundamentele niveau 1F en de streefniveaus 1S (Rekenen) en 2F (Taal).

Daarnaast had de school een gemiddelde score van 540,3. Het landelijk gemiddelde was 534,9. De school scoorde op alle deelgebieden ruim boven het landelijk gemiddelde en behaalde een hogere score ten opzichte van vergelijkbare scholen (met dezelfde populatie).

Inspectie

Inmiddels worden niet meer de afzonderlijke scholen onderworpen aan een inspectiebezoek maar het schoolbestuur, in dit geval SKBG. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van deze school. De inspectie beoordeelt ieder schoolbestuur ten minste eens per vier jaar. Het oordeel van de inspectie over het bestuur (januari 2018) vindt u op de website van de Stichting voor Katholiek Basisonderwijs Gelderland onder de knop hieronder. 

 

De behaalde resultaten (in percentages) vindt u in onderstaande tabel:

Lezen

Taalverzorging

Rekenen

Referentieniveau

1F

2F

1F

2F

1F

1S

Behaalde resultaat

100%

88%

100%

91%

93%

68%