Medezeggenschapsraad, ouderraad en leerlingenraad

Aangepast 20240530 205229

De medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad op onze school bestaat uit vier personen: twee ouders en twee teamleden. De leden worden gekozen door hun achterban. De MR is ingesteld om alle betrokkenen bij school meer inspraak en verantwoordelijkheid voor het schoolgebeuren te geven. De school heeft voor diverse beleidszaken advies en instemming van de MR nodig. Te denken valt daarbij aan de schooltijden, vakantieregeling, sollicitatieprocedure, schoolplan, schoolgids, formatie en de missie en visie van de school. De MR vergadert zes tot acht keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar en voor iedereen toegankelijk. De verslaglegging van de vergaderingen kunt u hieronder vinden.

MR-leden
Personeelsgeleding: Stefanie Klein Avinck en Jordi Bluemink
Oudergeleding: Sander Rijkenbarg (voorzitter) en Lies Reimert (secretaris) 

Voor vragen kunt u mailen naar MR@dehogevoorde.nl

Plaatje GMR De Hoge Voorde

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad houdt zich bezig met beleidszaken op bovenschools niveau (alle 16 scholen binnen het SKBG). Dit gebeurt op basis van het reglement voor de GMR van de stichting SKBG. De GMR vergadert ongeveer zes keer per schooljaar en er worden tweemaal per schooljaar themabijeenkomsten met de Raad van Toezicht georganiseerd. Je mag als ouder of leerkracht lid worden van de GMR zonder zitting te nemen in de MR van je school. De GMR bestaat uit 5 leerkrachten en 5 ouders. De leden van de GMR worden gekoppeld aan meerdere SKBG-scholen om de achterban goed aangesloten te houden.

De ouderraad (OR)

De ouderraad op onze school bestaat uit ouders. De taken van de ouderraad zijn:

 • een bijdrage leveren aan de positieve ontwikkeling van de school;
 • samen met ouders en het team het welzijn van het kind bevorderen;
 • de belangstelling voor en betrokkenheid van ouders bij de school in al haar
  facetten;
 • bevorderen dat ondersteunende werkzaamheden voor de school kunnen verrichten;
 • in overleg met het schoolteam samen of zelfstandig activiteiten voor de leerlingen organiseren;
 • het voorstellen van de hoogte van de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage en het innen daarvan
  (eventueel in termijnen);
 • het innen van een incidentele vrijwillige ouderbijdrage;
 • eventuele sponsorwerving ten behoeve van financiering van schoolactiviteiten;
 • budgetbeheer ouderbijdragen op een eigen rekening.

De ouderraad is geen inspraakorgaan met betrekking tot (onderwijs)beleid van de school.

De verslaglegging van de vergaderingen kunt u hiernaast vinden.

IMG 20230316 WA0001

Vrijwillige ouderbijdrage

Het basisonderwijs in Nederland is gratis voor ouders en leerlingen. De overheid betaalt het onderwijs, zodat alle kinderen van Nederland naar school kunnen. Scholen mogen wel een geldelijke bijdrage vragen, maar dat is dan voor iets extra's en op vrijwillige basis. Onze school vraagt een vrijwillige bijdrage aan ouders. Voor dit schooljaar bedraagt de hoogte € 40,- per kind. Uiteraard mogen leerlingen, wanneer de vrijwillige ouderbijdrage niet wordt voldaan, gewoon deelnemen aan activiteiten. Van de vrijwillige bijdrage, kunnen wij extra activiteiten aanbieden, die niet bekostigd worden uit het reguliere budget. Wij gebruiken de ouderbijdrage alleen voor activiteiten die het onderwijs of de kinderen ten goede komen. Over de hoogte van de vrijwillige bijdrage en de bestemming hiervan, is vooraf instemming nodig van de oudergeleding van de MR.

OR-leden

Sander Tangelder (voorzitter), Linda Amtink (penningmeester), Evelyne van der Lee, Sanne Woestenenk, Wendy Baakman, Marco Luppen en Liesbeth Bakker.

Heeft u interesse om eens te komen kijken tijdens één van onze vergaderingen om te zien of de OR misschien ook iets voor u is, dan bent u van harte welkom. Heeft u andere vragen, dan kunt u mailen naar OR@dehogevoorde.nl

Plaatje Leerlingenraad De Hoge Voorde

Leerlingenraad

We willen de leerlingen van De Hoge Voorde opleiden tot actieve burgers, die zich medeverantwoordelijk voelen voor de gang van zaken binnen school. De leerlingenraad speelt daarbij een actieve rol, doordat zij een klankbord is voor en door de leerlingen en zo mede betrokken kan zijn bij zaken in en om de school. Elk jaar wordt er een nieuwe leerlingenraad gekozen in de groepen 5 t/m 8. Alle kinderen kunnen onderwerpen voor de vergadering aandragen, door een briefje in de brievenbus van de leerlingenraad te doen. Na de vergadering koppelt de leerling in eigen klas terug wat er is besproken. De verslaglegging van de vergaderingen worden als bijlage bij de Nieuwsbrief meegestuurd.