Leerlingenzorg

Hoe wij onze leerlingen ondersteunen

Opbrengstgericht passend onderwijs

In het schooljaar 2017-2018 zijn alle SKBG-scholen gestart met de implementatie van Opbrengstgericht passend onderwijs (OPO). Binnen OPO wordt de dagelijkse onderwijspraktijk gekoppeld aan opbrengstgericht onderwijs, met als uiteindelijke doelen het bieden van passend onderwijs en het realiseren van opbrengsten. Het onderwijsprogramma heeft tot doel alle leerlingen te bedienen. Binnen OPO wordt per vakgebied planmatig gewerkt met schoolbrede onderwijsplannen. Over de uitgangspunten van Opbrengstgericht passend onderwijs kunt u meer lezen in ons ondersteuningsplan, deze kunt u vinden onder het kopje 'school/documentatie/ondersteuningsplan'.

Leerlingenzorg-leerlingondersteuning
Leerlingenzorg-leerlingondersteuning (1)

Leerlingondersteuning

Onder leerlingondersteuning verstaan ​​we onderwijsondersteuning op didactisch en pedagogisch gebied. Leerlingen vallen onder de verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht(en). Als team voelen wij ons gezamenlijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling van álle leerlingen van onze school. De ondersteuning voor de kinderen start in de eigen groep. De groepsleerkracht volgt de ontwikkeling van de kinderen en signaleert of het onderwijsaanbod past bij de onderwijsbehoefte van de leerling. Als de groepsleerkracht signaleert dat het onderwijsaanbod onvoldoende passend is voor de individuele leerling, kunnen aanpassingen worden gedaan. De groepsleerkracht gaat zelfstandig of in overleg met collega's, ouders en kind, op zoek naar oplossingen en wordt hierin zo nodig ondersteund door de intern begeleider.

De school biedt Basisondersteuning aan. Wanneer dat gewenst of noodzakelijk is, kan de school hierin worden ondersteund door het samenwerkingsverband IJssel Berkel. Voor specifieke ondersteuningsvragen kan er ook een beroep worden gedaan op het expertiseteam van het samenwerkingsverband.

Kangoeroegroep

De kangoeroegroep is een plek waar leerlingen van groep 5/6 elke maandag en de leerlingen van groep 7/8 elke dinsdag anderhalf uur bij elkaar komen om te werken aan uitdagende projecten. Het zijn kinderen voor wie de reguliere lesstof niet voldoende uitdaging biedt.

In de kangoeroegroep werken we aan projecten die te maken hebben met bouwen, ontwerpen, creëren, bedenken en programmeren. We maken vaak gebruik van opdrachten uit de Pittige Plustorens. In deze torens zitten bijvoorbeeld opdrachten als: bouw een knikkerbaan van papier, ontwerp je eigen droomschool en hoe werkt een alarm of sensoren. Individueel of in groepjes werken de kinderen aan deze opdrachten die ze zelf kiezen.De leerkracht van de kangoeroegroep helpt deze kinderen o.a. bij: leren samenwerken, leren plannen en ordenen van ideeën, leren doorzetten en leren presenteren.

Op gezette tijden in het jaar doen we ook gezamenlijke activiteiten: zo debatteren we bijvoorbeeld in de Derde Kamer, doen we opdrachten die te maken hebben met leiderschap tonen of samen werken of krijgen de kinderen een kortere opdracht als: Bedenk een nieuwe Olympische sport en leg deze sport uit aan de rest van de groep.

Leerlingenzorg-kangoeroe- en kikkergroep

kikkergroep

Als voorloper op de kangoeroegroep is er voor de kinderen uit groep 3 en groep 4 de kikkergroep. Deze groep komt elke week een half uur tot een uur bij elkaar. Ook hier doen we allerlei activiteiten waarbij een beroep gedaan wordt op verschillende aspecten als samenwerken, doorzetten, presenteren, creatief denken, zodat ook deze kinderen de uitdaging krijgen die ze nodig hebben.

De specialist hoogbegaafdheid is in gesprek met leerkrachten en intern begeleider, om te bekijken welke leerlingen in aanmerking komen voor de kangoeroe- of de kikkergroep en om gedurende hun jaren bij ons op school te kijken of het programma dat we aanbieden voldoet. Ook voert ze jaarlijks gesprekken met deze kinderen en (wanneer dat nodig is) ook met hun ouders.

Voor de leerlingen uit groep 1 en 2 is er ook elke week aandacht voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben, dit noemen we de guppiegroep. Hiervoor wordt er een kleuterjuf vrij geroosterd om ook een klein uurtje met deze kinderen aan de slag te kunnen gaan.

Het volgen van de ontwikkeling van kinderen

Om de ontwikkeling van de leerlingen goed te kunnen volgen, gebruiken we in de groepen 1 en 2 de methode Kleuterplein. Daarnaast worden er ook landelijk genormeerde Cito- en CPS-toetsen afgenomen.Vanaf groep 3 zijn er de methode gebonden toetsen en de landelijk genormeerde Cito-toetsen. De methode gebonden toetsen geven een goed beeld van het presteren van uw kind, maar zeker zo belangrijk zijn de observaties, die wij dagelijks uitvoeren: 'hoe is uw kind tot dit resultaat gekomen?', 'hoe voelt uw kind zich?' etc.

De Cito-toetsen geven een beeld van hoe uw kind scoort op de verschillende leerstofonderdelen, in vergelijking tot het landelijk gemiddelde. We nemen 2 keer per jaar de Cito-toetsen af, halverwege het jaar (januari, februari) en tegen het einde van het schooljaar (mei, juni). We nemen onder andere de toetsen af ​​van rekenen, spelling, technisch lezen, begrijpend lezen en studievaardigheden.

Begeleiding overgang naar voortgezet onderwijs

Ouders van groep 8 wordt informatie verstrekt over het vervolgonderwijs. In november geven wij een beeld van de verschillende vormen van voortgezet onderwijs en presenteren wij de VO-scholen in de regio. Ook de VO-scholen zelf verstrekken in de loop van het jaar informatie. Zo krijgt u een goed beeld van de verschillende scholen in en om Vorden.

De scholen voor het voortgezet onderwijs houden ook 'open dagen', die u ook als uw kind in groep 7 zit, kunt bezoeken om u samen met uw kind te oriënteren op de verschillende mogelijkheden.

Voor meer informatie over het aanbod van middelbare scholen, klik op onderstaande knop.

Aan het einde van groep 7, krijgt uw kind een voorlopig schooladvies. Belangrijke overwegingen hierbij zijn werkhouding, studieplezier, leerprestaties, zelfstandigheid en inzicht.
Na het voorlopig schooladvies volgt in groep 8 het definitieve schooladvies, tijdens de adviesgesprekken in februari. Het schooladvies geeft een niveau van voortgezet onderwijs aan, niet een bepaalde school. Na het definitieve schooladvies melden ouders hun kind aan bij een school voor voortgezet onderwijs. De school zorgt ervoor dat alle relevante gegevens, na toestemming van de ouders, naar de school voor voortgezet onderwijs verzonden worden. De centrale eindtoets wordt in april afgenomen. De uitslag van de eindtoets heeft geen invloed op het schooladvies. Mocht de uitslag van de eindtoets veel afwijken van het schooladvies dan kan dat aanleiding zijn tot nieuw overleg tussen school en ouders. Een schooladvies mag alleen naar een hoger onderwijsniveau worden bijgesteld.