Veiligheid voorop

Verkeers- en veiligheidsbeleid

De school is verplicht om alle risico's op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn te inventariseren en evalueren. Met de voortgangsrapportage van VBA Arbogroep m.b.t. een risico-inventarisatie en evaluatie (R&IE) geeft de school invulling aan die wettelijke eis. Op basis van die RI&E is een plan van aanpak opgesteld, waarin de voornemens staan ​​vermeld om de geconstateerde risico's te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Naast een algemene advisering (b.v. Onderhoudscontracten, veiligheidsvoorzieningen en protocollen) over enkele knelpunten is ook een specifieke advisering over enkele schoolgebonden knelpunten opgenomen.
Het advies wordt met inachtneming van prioriteit en mogelijkheid opgevolgd c.q. uitgevoerd.

Verkeersveiligheid

De verkeersveiligheid rondom onze school is voor ons een belangrijk punt van aandacht. De directie van de school en de gemeente hebben regelmatig overleg over de verkeerssituatie.
We hebben met elkaar de volgende afspraken gemaakt:

Plaatje lopend kind De Hoge Voorde

* We vragen kinderen die dicht bij school wonen, zoveel mogelijk lopend naar school te komen, in verband met de beperkte hoeveelheid ruimte voor fietsen op het plein. Dat gaat om kinderen die wonen aan de volgende straten: 

 • Het Hoge
 • Burg. Vunderinkhof
 • Schoolstraat
 • Smidsstraat
 • Dr. C. Lulofsweg
 • Van Heeckerenstraat
 • B. van Hackfortweg
 • Storm v. 's Gravesandestraat
 • H. van Bramerenstraat
 • Van Limburg Stirumstraat
 • De Voornekamp (1e gedeelte, even nrs. t/m 12, oneven nrs. t/m 21)
 • Hoetinkhof (1e gedeelte, even nrs. t/m 54, oneven nrs. t/m 61)
 • Zutphenseweg (tussen de Boonk en de Smidsstraat)
Plaatje moeder met kind op fiets De Hoge Voorde

* Verder vragen wij ouders om zoveel mogelijk met de fiets te komen. Er is niet veel ruimte om te parkeren rondom de school en wanneer er veel geparkeerde auto's langs de kant van de weg staan, zorgt dat voor een overzichtelijke situatie voor de kinderen. Het geldt uiteraard ook voor auto's die door de straat rijden, dat hoe minder auto's er rijden, des te veiliger het is voor de kinderen.

Wilt u parkeren op de plekken waar dat is toegestaan, dus buiten de gele zones?

 

Leerlingen uit groep 7 leggen jaarlijks een theoretisch- en een praktisch verkeersexamen af. Dit gebeurt in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland (VVN). Op die manier kunnen de leerlingen goed voorbereid aan het verkeer deelnemen, op weg naar het voortgezet onderwijs.

Hoofdluisbeleid

Na elke schoolvakantie wordt er in iedere groep gecontroleerd op hoofdluis. We doen dit met een werkgroep die een éénduidige werkwijze hanteert en geven zo nodig de ouders een landelijk erkend behandelprotocol door. Alle ouders van 'nieuwe' kinderen worden ook voorzien van dit behandelprotocol. We gaan er vanuit dat ouders zelf ook regelmatig controleren en zich melden bij ons wanneer er hoofdluis ontdekt wordt bij hun kind(eren), zodat wij een behandelplan door kunnen geven en andere ouders uit voorzorg in kunnen lichten.

Wet bescherming persoonsgegevens (AVG)

Op De Hoge Voorde wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. De school heeft met haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.

In het AVG privacyreglement staat beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Voor vragen kunt u altijd terecht bij de directie van de school.

Voor alle protocollen rondom de AVG, zie het kopje 'school/documentatie/AVG-documenten'.

Mobiele telefoon

Het is leerlingen niet toegestaan een mobiele telefoon op school te gebruiken. Wanneer uw kind wel een mobiele telefoon bij zich heeft, wordt die aan het begin van de dag op een speciale plaats in het klaslokaal opgeborgen. Aan het eind van de dag neemt uw kind zijn of haar mobiele telefoon weer mee naar huis.

Wanneer u uw kind wilt bereiken, of als een kind u om een of andere reden snel nodig heeft, kan dat door middel van het telefoonnummer van school 0575-552036. Het kan zijn dat de leerlingen verzocht wordt vanwege een schoolopdracht de mobiele telefoon te gebruiken. Dan is het uiteraard wenselijk dat er gehoor aan gegeven wordt; de mobiele telefoon wordt dan ingezet als middel bij het onderwijs.

Mobiele Telefoon

Verzekeringen

SKBG heeft voor haar scholen een algemene aansprakelijkheidsverzekering scholen afgesloten.
De leerlingen zijn verzekerd tijdens reguliere schooltijden. De verzekering geldt vanaf 15 minuten voor aanvang van de lestijd tot 15 minuten na beëindiging van de lestijd voor zover de leerling zich op of rond de school bevindt en er van de school kan worden verwacht dat ze toezicht houdt.
Bovendien geldt de verzekering tevens voor alle door de school georganiseerde buitenschoolse activiteiten zoals excursies, schoolreisjes, evenementen e.d.
Ook verzekerd zijn stagiaires, vrijwilligers en alle personen die, op verzoek van de schoolleiding, deelnemen aan schoolse- danwel buitenschoolse activiteiten.

De schoolverzekering is niet bedoeld voor schade aan eigendommen zoals brillen, fietsen, mobiele telefoons e.d. Voor u als ouder is het zinvol een passende gezinsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten die mogelijke aansprakelijkheidsrisico’s dekt.