Contacten en adressen

Logo GGD De Hoge Voorde

De jeugdverpleegkundige, die verbonden is aan onze school is Marije Korevaar  m.korevaar@ggdnog.nl    

De schoolarts, verbonden aan De Hoge Voorde, is Roelant Peter  r.peter@ggdnog.nl         

GGD Noord- en Oost-Gelderland

De GGD Noord- en Oost-Gelderland bevordert en beschermt de gezondheid, groei en ontwikkeling van kinderen van 4 tot 18 jaar. Dit gebeurt door onderzoek en vaccinatie van kinderen, ondersteuning van ouders en samenwerking met diverse instanties. Samen met ouders/opvoeders en scholen zorgt de GGD ervoor dat kinderen zich zo goed mogelijk ontwikkelen.

Een jeugdverpleegkundige of jeugdarts onderzoekt kinderen op een aantal vaste momenten. Op de basisschool rond de leeftijd van 5 jaar. In het onderzoek is er aandacht voor gezondheid, ontwikkeling en opvoeding. En natuurlijk voor een gezonde leefstijl. Het is mogelijk om een ​​extra onderzoek aan te vragen als dat nodig is.

Daarnaast kunt u een afspraak maken met de jeugdverpleegkundige. Ouders, leerlingen en leerkrachten zijn welkom. De jeugdverpleegkundige helpt bij vragen over onder andere: gezondheid, opvoeding, ontwikkeling, pesten, faalangst, overgewicht, voeding of zindelijkheid. Als het nodig is schakelt de jeugdverpleegkundige de jeugdarts in. Bijvoorbeeld bij chronische ziektes of problemen met: horen, zien, groei, ontwikkeling en gedrag.

Meer info kunt u vinden op: www.ggdnog.nl/kind-en-opvoeden

Heeft u vragen , of wilt u een afspraak maken, dan kunt u mailen naar jgz@ggdnog.nl. Ook is de GGD van maandag t/m vrijdag van 8.00-12.00 uur telefonisch bereikbaar op 088-4433100.

Logo Gemeente Bronckhorst De Hoge Voorde

Sociaal team Gemeente Bronckhorst

Als u vragen heeft of hulp kunt gebruiken op het gebied van zorg en welzijn dan kunt u ook terecht bij de sociale teams van de gemeente, locatie Vorden, Raadhuisstraat 6. Telefonisch zijn de teams elke dag van 8.30 uur tot 16.30 uur bereikbaar en op vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur, via tel.nr. 0575-750250.

Klachtencommissie en vertrouwenspersoon

De klachtenregeling van SKBG onderwijs is bedoeld om ouders, leerlingen en medewerkers te garanderen dat er een goede afhandeling van een klacht plaatsvindt. Klachten kunnen van velerlei aard zijn. Ze hebben bijvoorbeeld betrekking op de begeleiding of beoordeling van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, machtsmisbruik, discriminatie, agressie, geweld en pesten.

De meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in school kunnen, naar wij hopen, in goed onderling overleg worden opgelost. De weg: leerkracht - directeur - schoolbestuur is hiertoe de meest voor de hand liggende. Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kunt u zich schriftelijk tot de klachtencommissie wenden. Klik hiernaast voor de klachtenregeling van het SKBG.

Het eerste aanspreekpunt bij klachten is onze interne vertrouwenspersoon. Indien de situatie daar aanleiding toe geeft, verwijst de interne vertrouwenspersoon door naar een externe vertrouwenspersoon.

Interne vertrouwenspersoon: Manon Peters - m.peters@skbg.nl  
Externe vertrouwenspersoon: Jan Stokvisch - jan@stokvisch.eu                          0573-251883/06-22500550

Ouders-Klachtencommissie
contacten en adressen