Organisatie van ons onderwijs

Dagindeling


De groepen 1 t/m 3 worden door hun ouders/verzorgers gebracht naar hun eigen lokaal via de buitendeur. Daar staat de juf om de kinderen te verwelkomen. vanaf 8.15 uur tot 8.25 uur. Voor de groepen 4 t/m 8 mogen de kinderen zelfstandig vanaf 8.15 uur de deur binnenlopen en naar de groep gaan, waar de leerkracht het kind aan de deur verwelkomt tot 8.25 uur. De lessen starten daarna om 8.30 uur.

Start van de dag

Als de leerlingen binnen komen staat de leerkracht klaar om hen te verwelkomen, de leerlingen kunnen altijd met een startactiviteit aan de slag gaan. In de onderbouw staan er puzzels, werkjes of andere activiteiten klaar. In de bovenbouw werken we met een inloop. Leerlingen werken dan aan hun eigen (leer)taken of krijgen extra instructie van de leerkracht. Vervolgens beginnen we centraal waarin we het dagprogramma met elkaar bespreken. 

Ochtendpauze

De ochtendpauzes worden in blokken georganiseerd. De groepen 1 en 2 spelen samen een halfuur buiten op het ‘bomenplein’, ditzelfde geldt voor groep 3. Groep 4 speelt een kwartier buiten op het 'bomenplein'. De groepen 5 en 6 spelen samen een kwartier buiten op het ‘sportplein’, net als de groepen 7 en 8.

Organisatie van ons onderwijs-lezen (1)
Plaatje gezond eten en drinken De Hoge Voorde

Samen eten en middagpauze

Net als in de ochtendpauze lunchen en spelen de kinderen op verschillende tijden. Op deze wijze hebben de kinderen voldoende ruimte op de verschillende speelpleinen van de school. De kinderen eten samen met de leerkracht hun meegebrachte lunch en vervolgens spelen/sporten zij buiten onder begeleiding van een medewerker van De Hoge Voorde, een pedagogisch medewerker van Avonturijn en een medewerker van Beweegwijs. Het lunchen/spelen kan ook in omgekeerde volgorde plaatsvinden. Kinderen worden gestimuleerd in het spelen van verschillende spellen en sporten, maar hebben ook de keuze om alleen te spelen of met anderen te kletsen, te 'chillen'.

De kinderen van de groepen 1, 2 en 3 gaan een halfuur naar buiten naar het ‘bomenplein/zijplein’. Groep 4 speelt op het 'sportplein' en de groepen 5 en 6 spelen samen op het ‘sportplein’, ditzelfde doen groep 7 en 8.

Gezamenlijke afsluiting van de dag

In iedere groep wordt aan het eind van de dag met elkaar teruggekeken naar wat geleerd en gedaan is. Kinderen leren om te evalueren en te reflecteren. Er wordt vooruitgekeken naar de volgende dag.

Organisatie van ons onderwijs-bomenplein

Schooltijden en onderwijstijd

Schooltijden De Hoge Voorde
Organisatie van ons onderwijs-het jongste kind in groep 1/2

Het jongste kind in groep 1/2

Een kind is in de eerste jaren van zijn leven bezig de wereld om zich heen te ontdekken. Op school begeleiden de leerkrachten deze ontwikkeling. Belangrijke ontwikkelingsgebieden zijn de motorische ontwikkeling, de taal/denkontwikkeling, de rekenontwikkeling en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Kinderen in groep 1 en 2 krijgen volop de gelegenheid zich door het vrije spel in een rijke leeromgeving zo veelzijdig mogelijk te ontwikkelen.

Naast het vrije spel, nemen expressieactiviteiten en bewegen een belangrijke plaats in. Omdat we het belangrijk vinden de kinderen uit te dagen en verder te helpen in hun ontwikkeling, worden er ook bewuste activiteiten op het gebied van voorbereidend lezen, rekenen en schrijven aangeboden. Denk aan beginnende geletterdheid en gecijferdheid.

In groep 1 /2 werken we in periodes aan doelen en routines. We werken rond thema’s. Spelenderwijs komen de praktische ontwikkelingsgebieden voor kleuters aan bod. Leerkrachten voeren observaties uit en brengen de ontwikkeling van de kinderen in beeld en delen dit met de ouders.

Een veilige plek waar ieder kind wordt gezien en zich kan ontwikkelen.

Logo Vierkeerwijzer De Hoge Voorde

VierKeerWijzer voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur

De school heeft ervoor gekozen om de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis en natuur door middel van thema's op basis van leerdoelen aan te bieden. De werkwijze die we hiervoor gebruiken is VierKeerWijzer. Naast deze thema's worden er ieder schooljaar een aantal schoolbrede projecten georganiseerd. Voor verdere uitleg over VierKeerWijzer zie het kopje 'school/waar staan ​​we voor en waar zijn we goed in/speerpunten van ons onderwijs/meervoudige intelligentie, VierKeerWijzer'.

Organisatie van ons onderwijs-Aardrijkskunde

Rekenen

Voor rekenen werken we sinds schooljaar 2021-2022 met de nieuwe versie van Wereld in Getallen. In groep 3 werken we op papier, groep 4 t/m 8 werkt digitaal aan de rekenlessen. De les bestaat altijd uit een stukje voorkennis activeren, een geleide instructie met verwerking en daarna gaan de kinderen verder met hun eigen gepersonaliseerde taken. Naast de methode maken we ook gebruik van het bronnenboek ‘Met Sprongen Vooruit’, een handreiking voor de leerkracht om de rekenvaardigheden spelenderwijs en met beweging aan te leren. Ook hebben we extra aandacht voor het automatiseren met behulp van onder andere het programma Bareka.

Taal en spelling

Taal wordt op De Hoge Voorde aangeboden door middel van een zelfontwikkelde methode, gebaseerd op de leerdoelen die vanuit het Ministerie worden gesteld. De methode is goedgekeurd door de onderwijsinspectie. Kinderen krijgen instructies aangeboden, er worden doelgerichte gesprekken uitgevoerd, verwerkingsopdrachten zowel op papier als digitaal worden ingezet. Tijdens de projecten en het werken vanuit VierKeerWijzer komt het geleerde in een betekenisvolle context terug, de kinderen leren het geleerde toe te passen in de praktijk.

Voor spelling staat de methodiek van José Schraven centraal: 'Zo leer je kinderen lezen en spellen'. In de groepen 1 en 2 begint dit al met het aanleren van de gebaren per letter, in groep 3 wordt de methodiek verder ingevoerd, tot en met groep 6. In de groepen 7 en 8 worden alleen de specifieke spellingscategorieën die moeilijkheden opleveren bij (groepen) kinderen herhaald. De methodiek wordt hier zo langzaamaan losgelaten. De laatste twee jaren wordt de methode Taal Actief ingezet. 

Engels

Vanaf groep 5 krijgen de kinderen iedere week Engels aangeboden vanuit de methode Take it Easy. In de groepen 1 t/m 4 wordt de Engelse taal incidenteel aangeboden.

organisatie van ons onderwijs

Techniek, cultuur, muziek, dans en drama

Vakken als techniek, cultuur, muziek, dans en drama worden geïntegreerd aangeboden in de thema's/projecten van VierKeerWijzer en Kleuterplein. Ook in samenwerking met lessen van de muziekschool en het culturele programma krijgen deze onderdelen vorm. Voor techniek heeft de school de beschikking over de techniektorens die kunnen worden ingezet in alle groepen. Er wordt ook gebruik gemaakt van projecten, aangeboden door externe partijen.

Cultuureducatie

We vinden het belangrijk dat de leerlingen leren om zich op verschillende manieren uit te drukken en leren genieten van kunst en cultuur. Ze leren daarbij om op eigen werk en dat van anderen te reflecteren met respect en begrip.

Muziekonderwijs

Iedere donderdag klinken er vrolijke geluiden op De Hoge Voorde. De groepen 4 en 5 krijgen dan namelijk muziekonderwijs, aangeboden en verzorgd door docenten van de Muziekschool Oost Gelderland.

Godsdienst onderwijs

Iedere dag tijdens het eten en drinken in de ochtend staat de methode Trefwoord centraal. Eigentijdse verhalen en Bijbelverhalen worden verteld, de leefwereld van kinderen wordt gekoppeld aan de verhalen. Vragen en dilemma's worden met elkaar besproken.

20221206 091624
20221206 091642
20221206 093415
Image 1670339138340

Bewegingsonderwijs

Bewegingsonderwijs wordt dagelijks aangeboden door middel van Beweegwijs op het schoolplein. Daarnaast krijgen de kinderen gymles in de sporthal onder leiding van een vakleerkracht. 

De kinderen sporten in sportshirt, sportbroek (kort of lang) en schone sportschoenen/gymschoenen.

De kleutergroepen 1/2A en 1/2B hebben bewegingsonderwijs in het speellokaal op maandagmorgen, dinsdagmorgen en woensdagmorgen. Zij sporten in hemd en onderbroek en met schone gymschoentjes.

Organisatie van ons onderwijs-bewegingsonderwijs
Organisatie van ons onderwijs-bibliotheek

Aanvankelijk-, technisch- en begrijpend lezen

In groep 3 breiden de kinderen hun letterkennis, opgedaan in groep 2, uit door zich het technisch leesproces eigen te maken. In groep 3 wordt hiervoor de methode LIJN 3 ingezet. De school heeft een aanpak technisch lezen door middel van LIST (Lezen IS Top). LIST is een leesinterventieproject voor de kinderen van groep 1 t/m 8.

Het doel van het leesonderwijs is niet het aanleren van een techniek. Het doel van instructie bij lezen is het ontwikkelen van gemotiveerde en strategische lezers, die het feit dat ze geletterd zijn gebruiken om te leren én gebruiken om te lezen voor hun plezier. De techniek van het lezen is slechts een middel om dat doel te bereiken. In het LIST-voortgezet lezen project wordt daarom de techniek van het lezen steeds verbonden met leesbegrip en leesbeleving. Vloeiend lezen wordt vooral bereikt door veel te lezen. De ontwikkeling van het vloeiend lezen wordt in het project bevorderd door het lezen van leeftijds-adequate teksten die door de kinderen zelfgekozen zijn.

In groep 3, en waar nodig in groep 2 en 4, werken we daarnaast met het programma Bouw!. Dit digitale programma biedt extra ondersteuning bij beginnende geletterdheid en het leren lezen. Bij dit leesprogramma worden leerlingen uit de groepen 7 en 8 ingezet om de jongere leerlingen te begeleiden.

Begrijpend lezen bieden wij aan middels de methode Nieuwsbegrip. Nieuwsbegrip biedt teksten passend bij het actuele nieuws, ondersteund door uitzendingen van het Jeugdjournaal. We werken deels op papier en deels digitaal. Naast Nieuwsbegrip koppelen we begrijpend lezen aan teksten, die passen bij onze thema’s van VierKeerWijzer. Ook vormgevers vanuit ‘Systeemleren’ worden toegepast.

Organisatie van ons onderwijs-werken op papier

Digitale geletterdheid

De Hoge Voorde is een school die meegaat met zijn tijd. Digitalisering is in onze maatschappij niet meer weg te denken en daardoor is het belangrijk dat leerlingen voldoende digitaal geletterd worden. Dat wil zeggen dat leerlingen moeten leren goed gebruik te maken van de digitale toepassingen die op dit moment beschikbaar zijn. Veilig, effectief, kritisch en bewust. Digitale geletterdheid bestaat uit vier onderdelen die met elkaar in verband staan: ICT(basis)vaardigheden, informatievaardigheden, mediawijsheid en computational thinking (problemen zo kunnen formuleren dat ze opgelost kunnen worden met een computer of ander digitaal gereedschap). Op De Hoge Voorde gaan wij zoveel mogelijk met de ontwikkelingen mee door te werken met digitale middelen en daarbij het werken op papier niet uit het oog te verliezen.

Chromebooks

De leerlingen van groep 4 t/m 8 hebben een eigen Chromebook. De groepen 1 t/m 3 beschikken ook over een aantal Chromebooks. De Chromebooks zijn in elke klas te gebruiken en kunnen op verschillende manieren ingezet worden met als doel meer kennis en vaardigheden op te doen bij verschillende schoolvakken. Ze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om klassikaal een quiz te spelen passend bij het lesdoel, te oefenen met de lesstof of bij VierKeerWijzer als informatiebron en om informatie te kunnen verwerken. Met het eigen Google-account kunnen leerlingen zowel op school als thuis werken aan o.a. documenten en presentaties en deze delen met anderen. Om de leerlingen kennis te laten maken met robotica en programmeren beschikken wij sinds het schooljaar '21-'22 over middelen als BeeBots, robots en een drone. Momenteel zitten wij met deze robotica in een beginfase, de ervaringen die worden opgedaan nemen wij mee in het aanbod van de komende jaren.

Organisatie van ons onderwijs - werken met chromebooks

Opleidingsschool

De Hoge Voorde leidt studenten op in nauwe samenwerking met Iselinge Hogeschool. Dat doen we midden in het project 'Opleiden in de school'. We zijn er trots op om opleidingsschool te mogen zijn en om ieder jaar een aantal studenten te mogen ontvangen.

In een opleidingsschool lopen studenten uit verschillende leerjaren en opleidingsvarianten stage. De school is er speciaal op voorbereid. In een opleidingsschool is een 'opleider in de school' voor zowel de mentoren als studenten het aanspreekpunt. Vanuit de opleiding is er een studieloopbaanbegeleider, die gekoppeld is aan de opleidingsschool. Deze studieloopbaanbegeleider komt naar school om in gesprek te gaan, intervisie te leiden of om de ontwikkeling van studenten te bespreken en beoordelen.

Logo Iselinge Hogeschool De Hoge Voorde
Organisatie van ons onderwijs-Opleidingsschool

Kleinschaligheid

Wij vinden een veilig schoolklimaat heel belangrijk, het is daarom dat we veel tijd steken in het leren kennen van uw kind. In onze school kennen de juffen en meesters uw kind en uw kind de meesters en juffen, dat zorgt ervoor dat kinderen zich snel thuis voelen op De Hoge Voorde.

Bibliotheek op school

Wij vinden lezen en leesmotivatie erg belangrijk. Om lezen te stimuleren hebben we in samenwerking met de bibliotheek een eigen bibliotheek op school. We beschikken daarom over een aantrekkelijk, wisselend en actueel aanbod van leesboeken.

Uw kind is een kanjer

Met zelfvertrouwen naar school! Op onze school gebruiken we de Kanjertraining. Met de Kanjertraining leren we uw kind om voor zichzelf en anderen op te komen en stimuleren we een veilig en prettig schoolklimaat.