Organisatie van ons onderwijs

 

Dagindeling

Start van de dag

Bij de start van dit schooljaar hebben wij als school te maken met richtlijnen vanuit de overheid in verband met Corona. Dat betekent dat we ook op het schoolplein het risico op besmetting willen voorkomen door ouders en verzorgers te vragen de kinderen van de groepen 4 tot en met 8 tot aan de schoolhekken (Dr. C. Lulofsweg en Schoolstraat) te brengen op 1,5 meter afstand van elkaar. Hiermee willen we ook de kinderen stimuleren in hun zelfstandigheid. Voor de groepen 1 tot en met 3 geldt dat ouders en verzorgers de kinderen via een vaste looproute op het bomenplein (plein grenzend aan Het Hoge) brengen tot aan de deur. Daar staat de juf om de kinderen te verwelkomen. Om 8.15 uur gaan iedere ochtend de deuren van school open. De kinderen lopen tot 8.25 uur gelijk door naar hun eigen groep waar de leerkracht het kind begroet en daarna starten om 8.30 uur de lessen. Als in bovenstaande regels veranderingen komen, zullen wij ouders en verzorgers hiervan op de hoogte stellen.

Lezen

De leerkracht neemt met de kinderen de dagindeling door en bespreekt de doelen die centraal staan. Vervolgens wordt schoolbreed gestart met het (leren) lezen (aanpak LIST, zie hier op deze pagina onder onderwijsprogramma's en methodes het kopje 'aanvankelijk-, technisch- en begrijpend lezen'. Dat betekent voor alle kinderen een leesactiviteit naar eigen niveau en behoefte, bijvoorbeeld vrij lezen, voorlezen, maatjeslezen of instructies door de leerkracht. Sommige kinderen wisselen daarbij van groep en lezen in een groep met een andere leerkracht. Na het lezen volgen de kinderen het dagprogramma van hun eigen groep.

Ochtendpauze

De ochtendpauzes worden in blokken georganiseerd. De groepen 1 en 2 spelen samen een halfuur buiten op het ‘bomenplein’, ditzelfde geldt voor groep 3. De groepen 4, 5 en 6 spelen samen een kwartier buiten op het ‘sportplein’, net als de groepen 7 en 8.

Gezamenlijke afsluiting van de dag

In iedere groep wordt aan het eind van de dag met elkaar teruggekeken naar wat geleerd en gedaan is. Kinderen leren om te evalueren en te reflecteren. Er wordt vooruitgekeken naar de volgende dag.

Samen eten en middagpauze

Net als in de ochtendpauze lunchen en spelen de kinderen op verschillende tijden. Op deze wijze hebben de kinderen voldoende ruimte op de verschillende speelpleinen van de school. De kinderen eten samen met de leerkracht hun meegebrachte lunch en vervolgens spelen/sporten zij buiten onder begeleiding van een medewerker van De Hoge Voorde, een pedagogisch medewerker van Avonturijn en een medewerker van Beweegwijs. Het lunchen/spelen kan ook in omgekeerde volgorde plaatsvinden. Kinderen worden gestimuleerd in het spelen van verschillende spellen en sporten, maar hebben ook de keuze om alleen te spelen of met anderen te kletsen, te 'chillen'.

De kinderen van de groepen 1, 2 en 3 gaan een halfuur naar buiten naar het ‘bomenplein/zijplein’. De groepen 4, 5 en 6 spelen een halfuur samen op het ‘sportplein’, ditzelfde doen groep 7 en 8.

Schooltijden en onderwijstijd

De kinderen van de groepen 1 t/m 3 hebben 24,5 lesuren per week, de kinderen van de groepen 4 t/m 8 hebben 26 lesuren per week.

urentabel 2020-2021 deel 2 De Hoge Voorde

Onderwijsprogramma en methodes

Op De Hoge Voorde wordt veelal gewerkt met jaargroepen. Dat betekent dat de leerlingen naar leeftijd gegroepeerd zijn. In groep 1 en 2 werken we met zogenaamde 'verticale groepen'. Dit houdt in dat kinderen van groep 1 en 2 in dezelfde groep zitten. Vanaf groep 3 zal het elk jaar van de leerlingaantallen afhangen of er met een enkele groep of een combinatiegroep gewerkt wordt.
De groepsindeling is een zaak van de schoolleiding, in nauw overleg met het team. Jaarlijks wordt zorgvuldig afgewogen hoe de groepsindeling eruit komt te zien. De groepsindeling wordt in de laatste weken van het schooljaar bekend gemaakt.

Het jongste kind in groep 1/2

Een kind is in de eerste jaren van zijn leven bezig de wereld om zich heen te ontdekken. Op school begeleiden de leerkrachten deze ontwikkeling. Belangrijke ontwikkelingsgebieden zijn de motorische ontwikkeling, de taal/denkontwikkeling, de rekenontwikkeling en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Kinderen in groep 1 en 2 krijgen volop de gelegenheid zich door het vrije spel zo veelzijdig mogelijk te ontwikkelen.

Naast het vrije spel, nemen expressieactiviteiten en bewegen een belangrijke plaats in. Omdat we het belangrijk vinden de kinderen uit te dagen en verder te helpen in hun ontwikkeling, worden er ook bewuste activiteiten op het gebied van voorbereidend lezen, rekenen en schrijven aangeboden.
In groep 1/2 krijgen de kinderen de letters al aangeboden. Dit gebeurt met ondersteuning van een klankgebaar, zodat ze het makkelijker kunnen opnemen. Ze hoeven de letters nog niet allemaal te kennen, maar ze maken er alvast kennis mee.

In groep 1/2 wordt gebruik gemaakt van de methode Kleuterplein. Kinderen ontdekken met Kleuterplein de wereld om zich heen. Spelenderwijs komen de praktische ontwikkelingsgebieden voor kleuters met de bijbehorende tussendoelen aan bod. We denken hierbij onder andere aan beginnende geletterdheid en gecijferdheid.

Onderwijsdoelstellingen worden zowel op groepsniveau als individueel gericht aangeboden. Leerkrachten voeren observaties uit en brengen de ontwikkeling van de kinderen in beeld door structureel registraties uit te voeren.

VierKeerWijzer voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur

De school heeft ervoor gekozen om de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis en natuur door middel van thema's op basis van leerdoelen aan te bieden. De werkwijze die we hiervoor gebruiken is VierKeerWijzer. Naast deze thema's worden er ieder schooljaar een aantal schoolbrede projecten georganiseerd. Voor verdere uitleg over VierKeerWijzer zie het kopje 'school/waar staan ​​we voor en waar zijn we goed in/speerpunten van ons onderwijs/meervoudige intelligentie, VierKeerWijzer'.

Rekenen

Voor rekenen wordt de methode Wereld in Getallen gebruikt. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van het bronnenboek Met Sprongen Vooruit, een handreiking voor de leerkracht om de rekenvaardigheden spelenderwijs en met veel beweging aan te leren.

Taal en spelling

Taal wordt op De Hoge Voorde aangeboden door middel van een zelfontwikkelde methode, gebaseerd op de leerdoelen die vanuit het Ministerie worden gesteld. De methode is goedgekeurd door de onderwijsinspectie. Kinderen krijgen instructies aangeboden, er worden doelgerichte gesprekken uitgevoerd, verwerkingsopdrachten zowel op papier als digitaal worden ingezet. Tijdens de projecten en het werken vanuit VierKeerWijzer komt het geleerde in een betekenisvolle context terug, de kinderen leren het geleerde toe te passen in de praktijk.

Voor spelling staat de methodiek van José Schraven centraal: 'Zo leer je kinderen lezen en spellen'. In de groepen 1 en 2 begint dit al met het aanleren van de gebaren per letter, in groep 3 wordt de methodiek verder ingevoerd, tot en met groep 6. In de groepen 7 en 8 worden alleen de specifieke spellingscategorieën die moeilijkheden opleveren bij (groepen) kinderen herhaald. De methodiek wordt hier zo langzaamaan losgelaten. De laatste twee jaren wordt de methode Taal Actief ingezet. 

Engels

Vanaf groep 5 krijgen de kinderen iedere week Engels aangeboden vanuit de methode Take it Easy. In de groepen 1 t/m 4 wordt de Engelse taal incidenteel aangeboden.

Techniek, cultuur, muziek, dans en drama

Vakken als techniek, cultuur, muziek, dans en drama worden geïntegreerd aangeboden in de thema's/projecten van VierKeerWijzer en Kleuterplein. Ook in samenwerking met lessen van de muziekschool en het culturele programma krijgen deze onderdelen vorm. Voor techniek heeft de school de beschikking over de techniektorens die kunnen worden ingezet in alle groepen. Er wordt ook gebruik gemaakt van projecten, aangeboden door externe partijen.

Technieklokaal

Met de groepen 8 brengen we op een aantal ochtenden en/of middagen een bezoek aan het Technieklokaal (Mezzocollege) in Doetinchem. De kinderen worden met de bus opgehaald en teruggebracht naar school.

Onder de bevlogen begeleiding van vrijwilligers maken de kinderen kennis met meerdere aspecten van techniek. De kinderen maken bijvoorbeeld een zelfrijdende auto, een elektrospel, een periscoop, een windvaan of een bewegend object. Meten, zagen, boren, vijlen, timmeren, alles doen de kinderen zelf. Ook leren ze hoe ze op een veilige manier met alle apparaten en gereedschappen om moeten gaan. Komen ze er toch niet helemaal uit, dan zijn daar de vrijwilligers voor de nodige uitleg of om een ​​handje te helpen. Via digitale lessen verdiepen de kinderen zich vooraf al in de techniek die bij het te maken werkstuk komt kijken.

Het Technieklokaal is een mooie kans om de kinderen enthousiast te maken voor techniek!

Cultuureducatie

We vinden het belangrijk dat de leerlingen leren om zich op verschillende manieren uit te drukken en leren genieten van kunst en cultuur. Ze leren daarbij om op eigen werk en dat van anderen te reflecteren met respect en begrip.

Bij de kunstzinnige vakken (zoals handvaardigheid, tekenen, muziek, dans, toneel en media) krijgen de kinderen de kans iets van zichzelf te laten zien. Dit geeft ze zelfvertrouwen, versterkt het autonomiegevoel en geeft hen de kans om ál hun talenten te ontwikkelen. Een kind dat iets doet waarbij het zijn talenten inzet, herken je aan de betrokkenheid bij wat het doet, samen met een vorm van plezier, gedrevenheid en tevredenheid. Het kind gaat helemaal op in dat waar het mee bezig is en is niet makkelijk uit de concentratie te halen. Het kind is trots en straalt zelfvertrouwen uit.

In de leerstof van 4xWijzer zitten opdrachten waarbij de kunstzinnige vakken gebruikt worden. Daarnaast kan een film, schilderij, gedicht of muziekstuk als introductie op het thema gebruikt worden. De groepen 1-2 werken met Kleuterplein en hebben daarbij hun wekelijkse creatieve opdrachten.

De groepen 4 tot en met 8 werken naast 4xWijzer elke week aan een creatieve opdracht.

We werken samen met de Muzehof, instelling voor cultuur en school van de gemeente Zutphen, om een zo breed mogelijk aanbod te kunnen realiseren. Groepen leerlingen gaan op stap, kunstenaars komen naar school, de schooldeur staat open.

Zo gaan we bijvoorbeeld met de kinderen naar het theater, bibliotheek, museum, kerk en/of bioscoop, geven kunstenaars en docenten vanuit verschillende disciplines gastlessen en werken we regelmatig met projectkisten van verschillende organisaties. Verder maken wij gebruik van het aanbod van het IVN Landgoed Hackfort en project Wiesneus (aandacht voor de streektaal).

Ook treden de kinderen één keer per jaar op het podium op voor hun ouders/verzorgers en/of worden ouders/verzorgers uitgenodigd om een tentoonstelling van de groep te bezoeken.

Muziekonderwijs

Iedere donderdag klinken er vrolijke geluiden op De Hoge Voorde. De groepen 4 en 5 krijgen dan namelijk muziekonderwijs, aangeboden en verzorgd door docenten van de Muziekschool Oost Gelderland.

Aan het begin van het schooljaar starten de lessen van de Muziekschool. De leerlingen van groep 5 mogen eerst diverse muziekinstrumenten uitproberen. Na de herfstvakantie mogen zij een instrument kiezen om in kleine groepjes te gaan spelen. Ze kunnen kiezen uit gitaar, dwarsfluit, keyboard of accordeon. Met een vakdocent oefenen ze verschillende liedjes. Ongeveer 1x in de 4 weken komen de groepjes bij elkaar in het muzieklokaal. Met de hele groep wordt een orkest gevormd en worden de geoefende liedjes samen gespeeld. Daarnaast wordt er vrolijk gezongen en gerapt. Alle kinderen zijn superenthousiast over ons muziekonderwijs!

Voor groep 4 wordt er door een docent van de muziekschool een heel divers programma aangeboden, waarin onder andere aan bod komen: maat en ritme en de diverse muzieknoten (lang en kort). Maar daarnaast bewegen de kinderen op muziek, leren ze diverse muziekinstrumenten te herkennen en uiteraard wordt er heel veel gezongen!

Er wordt een heel schooljaar een heel gevarieerd programma aangeboden waarbij de kinderen veel meer muziekonderwijs krijgen dan wij ooit zelf zouden kunnen bieden.

muziekonderwijs accordeon
muziekonderwijs keyboard

Boerderijschool

In groep 6 gaan de kinderen naar de boerderijschool, om te leren en te werken in de 'echte wereld'. Dit is in de periode van maart tot juli. De kinderen helpen mee met alle voorkomende werkzaamheden, ze verzorgen dieren, werken in de tuin en koken met verse producten. De kinderen doen hiermee praktische kennis op over waar het voedsel vandaan komt.

Naast ervaringen in de natuur, doen kinderen ook leerervaringen op, op taal- en rekengebied o.a. door oppervlaktes en inhoud te berekenen. Ook leren de kinderen nog beter samenwerken en komt het ook vaak aan op doorzettingsvermogen. Iedere week zijn een aantal kinderen reporter, zij houden het weer bij, meten een kalfje op en maken foto's van een boom, van bloesem tot vrucht. Alle kinderen komen altijd heel enthousiast terug! De laatste keer voor de vakantie mogen alle ouders/grootouders komen kijken tijdens de Open Dag.

Op school wordt teruggeblikt op de boerderijschool. De kinderen reflecteren op hun eigen ervaringen en schrijven een verslag in hun boerderijschrift. Ze plakken er foto's bij en maken tekeningen. De reporters zetten alle gegevens in een grafiek. Alle kinderen hebben een hierdoor een mooie en leerzame herinnering aan de boerderij.

Boerderijschool stallen schoon
Boerderijschool groente verbouwen
Boerderijschool schilderen
Boerderijschool op de trekker

Godsdienst onderwijs

Iedere dag tijdens het eten en drinken in de ochtend staat de methode Trefwoord centraal. Eigentijdse verhalen en Bijbelverhalen worden verteld, de leefwereld van kinderen wordt gekoppeld aan de verhalen. Vragen en dilemma's worden met elkaar besproken.

Bewegingsonderwijs

Bewegingsonderwijs wordt dagelijks aangeboden door middel van Beweegwijs op het schoolplein. Daarnaast krijgen de kinderen volgens hiernaast staand rooster gymles in de sporthal onder leiding van een vakleerkracht. 

De kinderen sporten in sportshirt, sportbroek (kort of lang) en schone sportschoenen/gymschoenen.

De kleutergroepen 1/2A en 1/2B hebben bewegingsonderwijs in het speellokaal op dinsdagmorgen en woensdagmorgen. Zij sporten in hemd en onderbroek en met schone gymschoentjes.

Gymrooster De Hoge Voorde
Bewegingsonderwijs groep 5 De Hoge Voorde

Aanvankelijk-, technisch- en begrijpend lezen

In groep 3 gaan de kinderen hun letterkennis, opgedaan in groep 2, uitbreiden door zich het technisch leesproces eigen te maken. De methode LIJN 3 wordt in groep 3 ingezet.

De school heeft een aanpak technisch lezen door middel van LIST (Lezen IS Top). LIST is een leesinterventieproject voor de kinderen van groep 1 t/m 8.

Het doel van het leesonderwijs is niet het aanleren van een techniek. Het doel van instructie bij lezen is het ontwikkelen van gemotiveerde en strategische lezers, die het feit dat ze geletterd zijn gebruiken om te leren én gebruiken om te lezen voor hun plezier. De techniek van het lezen is slechts een middel om dat doel te bereiken. In het LIST-voortgezet lezen project wordt daarom de techniek van het lezen steeds verbonden met leesbegrip en leesbeleving.

Vloeiend lezen wordt vooral bereikt door veel te lezen. De ontwikkeling van het vloeiend lezen wordt in het project bevorderd door het lezen van leeftijdsadequate teksten die door de kinderen zelf gekozen zijn.

Schoolbibliotheek

'De schoolbieb maakt lezen leuk'

Met 15 minuten lezen per dag, lees je 1 miljoen woorden per jaar en kan de woordenschat groeien met
ca. 1.000 woorden per jaar.

Lezen en vooral ook het plezier in lezen vinden wij op De Hoge Voorde heel erg belangrijk. In de school is in samenwerking met de bibliotheek West-Achterhoek/Bibliotheek op school, een schoolbibliotheek ingericht, om het lezen bij kinderen te stimuleren.

Bij binnenkomst via de hoofdingang treft u in de hal een aantrekkelijke schoolbibliotheek waarin de boekencollectie van school is aangevuld met een actuele collectie. De schoolbibliotheek heeft een ruime collectie boeken vol mooie, spannende, grappige, griezelige en informatieve boeken; boeken die de kinderen tot lezen verleiden. Met hulp van enthousiaste ouders kunnen de kinderen op vaste momenten zelfstandig, de schoolbibliotheek bezoeken en boeken lenen, net zoals in de echte bibliotheek. Ook hebben de boeken eenzelfde indeling en rubricering. Jaarlijks wordt de schoolbibliotheek uitgebreid en vernieuwd met nieuwe boeken.

Schoolbibliotheek

Op deze manier brengt de Bibliotheek op school lezen en leesplezier zo dicht mogelijk bij de leerlingen. Van de kleintjes tot de achtstegroepers en van veellezers tot kinderen met leesproblemen, ze vinden allemaal hun boeken in deze moderne schoolbibliotheek!

De Bibliotheek op school betekent samenwerken, verbetering van de taalvaardigheid, vergroten van de leesmotivatie, het trainen van informatievaardigheden/mediawijsheid van leerlingen. Dagelijks wordt aandacht besteed aan technisch lezen, begrijpend lezen en leesbevordering. Hiervoor maken we o.a. ook gebruik van onze schoolbibliotheek.

Door kinderen op school boeken te laten lenen denken we dat een bezoek aan de plaatselijke bibliotheek laagdrempeliger wordt, mede omdat we met hetzelfde systeem werken. We hopen het lezen voor kinderen leuker en aantrekkelijker te maken.

Daarnaast verzorgt de Bibliotheek West-Achterhoek/Bibliotheek op school elk jaar voor elke groep een les. Het doel en onderwerp van deze les kan per jaar en groep verschillen. Lessen kunnen bijvoorbeeld gericht zijn op leesbevordering of mediawijsheid. Ook wordt incidenteel het leesgedrag van de kinderen in de groepen 5 t m 8 en het leesbevorderend gedrag van leerkrachten gemeten.

Leerkrachten en leerlingen vullen jaarlijks De Monitor van de Bibliotheek op school in. Dat is een digitale vragenlijst die inzicht geeft over o.a. het lees- en leengedrag van de leerlingen en het leesbevorderend gedrag van de leerkrachten. De leescoördinator van de school stelt n.a.v. deze gegevens een leesplan op met acties en doelen om zo het leesklimaat op school nog verder te verbeteren. Dit gaat in samenwerking met de leesconsulent van de Bibliotheek op school.

Voor meer informatie over de 'Bibliotheek op school' klik op onderstaande knop. 

Schrijven en schrijfbenodigdheden

De kinderen van groep 3 krijgen allemaal een etui, een driekantig potlood, gum, liniaal en kleurpotloden. In groep 4 krijgen de kinderen een vulpen, na de kerstvakantie. Bij stukgaan door niet normaal gebruik of kwijtraken van de vulpen wordt de ouders om een ​​bijdrage verzocht van € 3,-.

ICT

De Hoge Voorde is een school die meegaat met zijn tijd. Digitalisering is in onze maatschappij niet meer weg te denken en daardoor wordt ICT steeds belangrijker. Op De Hoge Voorde gaan we met deze ontwikkeling mee door te werken met Chromebooks zonder daarin het werken op papier uit het oog te verliezen.

De Chromebooks zijn in elke klas te gebruiken en kunnen op veel verschillende manieren ingezet worden. Ze kunnen gebruikt worden om klassikaal een quiz te spelen, te oefenen op het gebied van spelling en rekenen of bij VierKeerWijzer om informatie te verwerken. Op dit moment hebben alle leerlingen van de groepen 4 t/m 8 een eigen chromebook.

Alle leerlingen hebben een eigen Google-account waarmee ze in documenten kunnen werken, deze kunnen delen met anderen, of presentaties kunnen voorbereiden. Met dit Google-account kunnen ze zowel op school als thuis in dezelfde documenten werken.

Ook hebben wij in elk lokaal een digibord hangen waar we bij het geven van de lessen en het samen leren volop gebruik van maken.

Donatie Kika

Wij stellen onze overtollige ICT-apparatuur beschikbaar voor Kika. De Recyclebox haalt de spullen op en het bedrag komt ten goede aan Kika. Voor ons overbodig, maar voor het onderzoek naar kanker bij kinderen van groot belang!

De Hoge Voorde Kika

Huiswerk

Op scholen voor voortgezet onderwijs wordt over het algemeen veel huiswerk meegegeven. Voor kinderen is het een overgang om hier goed mee om te kunnen gaan. Wij proberen kinderen te helpen door al regelmatig huiswerk mee te geven gedurende hun basisschoolperiode. Zo kunnen zij er alvast aan wennen om thuis ook eens wat te leren of te maken. In de groepen 3 t/m 6 blijft dat beperkt: wij stimuleren ouders en kinderen bijvoorbeeld wel om thuis veel te lezen, om samen tafels te oefenen en geven tips over websites om spelenderwijs te oefenen met verschillende vakgebieden. Ook vragen wij hen incidenteel om thuis eens wat informatie op te zoeken of een kleine presentatie voor te bereiden. In groep 5 wordt voor het eerst ook topografie aangeboden. In het begin zal dit nog vooral bestaan ​​uit opdrachten in de klas, later wordt dit uitgebreid naar het leren van een aantal plaatsen als huiswerk.

In de groepen 7 en 8 bieden wij het huiswerk structureel aan. Het gaat dan om huiswerk dat de kinderen wekelijks maken in de vorm van werkwoordspelling, ontleden of rekenen. Dit huiswerk nemen de kinderen wekelijks op woensdag mee en wordt dan besproken met de leerkracht. Verder gaat het om het leren van toetsen op het gebied van wereldoriëntatie, topografie en Engels. De lesstof voor wereldoriëntatie is met de kinderen besproken in de klas. In groep 8 leren wij de kinderen ook om een ​​agenda te gebruiken.

Activiteiten

De volgende activiteiten vinden plaats op De Hoge Voorde:
• schoolreisje: dit wordt aan het begin van het schooljaar georganiseerd, om de groepsband direct op te bouwen en te versterken. Kinderen hebben dan direct een gezamenlijke activiteit/herinnering waarover gesproken en op teruggevallen kan worden; 
• sinterklaasfeest;
• kerstviering; 
• paasviering; 
• een sportactiviteit die met alle kinderen samen wordt gedaan; 
• een activiteit voor alle kinderen van de school, waarbij de activiteit wordt gekoppeld aan een van de schoolbrede projecten.

Vervanging bij ziekte

Bij ziekte/afwezigheid van een leerkracht zetten we alles in werking om vervanging te regelen via de daartoe beschikbare kanalen. Waar mogelijk vangen wij dit op met eigen leerkrachten of medewerkers van De Hoge Voorde. Op onze school hebben we gekozen om niet de kinderen te verspreiden over andere groepen, maar de lessen worden dan gegeven met de schuifdeur open, door de aangrenzende leerkracht. Wij zetten alles in werking om te voorkomen dat kinderen naar huis worden gestuurd.

Opleidingsschool

De Hoge Voorde leidt studenten op in nauwe samenwerking met Iselinge Hogeschool. Dat doen we midden in het project 'Opleiden in de school'. We zijn er trots op om opleidingsschool te mogen zijn en om ieder jaar een aantal studenten te mogen ontvangen.

In een opleidingsschool lopen studenten uit verschillende leerjaren en opleidingsvarianten stage. De school is er speciaal op voorbereid. In een opleidingsschool is een 'opleider in de school' voor zowel de mentoren als studenten het aanspreekpunt. Vanuit de opleiding is er een studieloopbaanbegeleider, die gekoppeld is aan de opleidingsschool. Deze studieloopbaanbegeleider komt naar school om in gesprek te gaan, intervisie te leiden of om de ontwikkeling van studenten te bespreken en beoordelen.

gogoanime