Waar staan ​​we voor en waar zijn we goed in

 

Missie, visie en waarden

Missie

De Hoge Voorde is dé ontmoetingsplek voor kinderen van 4 tot 12 jaar en biedt een veilige speelleeromgeving waar zij hun talenten kunnen ontwikkelen. Kinderen kunnen rekenen op leerkrachten die samen met hen en hun ouders het beste uit elk kind weten te halen. Zo kunnen zij opgroeien tot evenwichtige, betrokken personen die bijdragen aan een maatschappij waarin mensen op een respectvolle wijze met elkaar samenleven.

Visie

Wij geven vorm aan onze missie door:
• Werkelijke aandacht te hebben voor het kind, dat onderdeel uitmaakt van een groep; 
• Daarnaast ook aandacht te hebben voor individuele talenten en (leer) mogelijkheden van kinderen;
• Vanuit de christelijke tradities samen te vieren en samen stil te staan ​​bij bijzondere momenten; 
• Een veilige en uitdagende omgeving te creëren voor kinderen, ouders en medewerkers;
• Kinderen te leren om zelfstandig, voor een deel zelfverantwoordelijk, zelfredzaam en samenwerkend te zijn; 
• Naast de cognitieve ontwikkeling ook veel aandacht te hebben voor de sociale emotionele ontwikkeling van kinderen; 
• Nadrukkelijk stil te staan ​​bij de verbinding tussen kinderen, ouders, school en ketenpartners (waaronder Avonturijn).

Waarden

In het schooljaar 2020-2021 denken en handelen we, net als voorgaande jaren, vanuit verbinding en veiligheid, waarbij respect voor elkaar en samenwerking met elkaar hoog in het vaandel staan. Daarnaast hebben wij specifieke aandacht voor talent en onderzoek .

De school ziet de gekozen waarden ook als een middel om goed om te kunnen gaan met maatschappelijke ontwikkelingen zoals globalisering, individualisering en polarisering. Voor onze kinderen is de wereld waarin zij opgroeien al heel snel heel groot en vanuit de waarden bieden we de kinderen handvatten om zich in deze (digitale) wereld staande te houden.

Speerpunten van ons onderwijs

In het schooljaar 2017-2018 hebben de teams van de oorspronkelijke scholen met elkaar nagedacht over de hierboven beschreven missie, visie en kernwaarden. Ook ouders en kinderen hebben hier hun bijdrage aan geleverd. Vanuit de missie, visie en waarden zijn de volgende speerpunten naar voren gekomen, speerpunten die dagelijks terugkomen in het onderwijs op de Hoge Voorde:

Samenwerkend leren door het gebruik van coöperatieve werkvormen

Tijdens zowel de lessen rekenen, taal, begrijpend lezen en spelling, als de projecten wereldoriëntatie in de middag, wordt gebruik gemaakt van coöperatieve werkvormen. Dit zijn werkvormen waarbij kinderen zoveel mogelijk actief de lesstof verwerken, samen met andere kinderen.

Een krachtig pedagogisch klimaat door inzet kanjertraining

Op de Hoge Voorde maken we ons sterk voor het creëren van een omgeving waarbij kinderen en leerkracht samen verantwoordelijkheid nemen voor het pedagogisch klimaat.

Het enthousiasme van kinderen en hun intrinsieke motivatie zijn voor ons uitgangspunten. Een aantal gedragsafspraken staan ​​centraal. Leerkrachten hebben positieve verwachtingen van kinderen en, in samenspraak met kind en ouders, gaan we uit van de mogelijkheden van ieder kind.

Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat.

De kanjertraining is er om de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief). Met de kanjertraining leren kinderen zich op een positieve manier te handhaven in sociaal stressvolle omstandigheden. Onder het motto: wat je meemaakt is interessant, vervelend of naar, maar hoe je ermee omgaat is belangrijker, dat vormt je. Zoek oplossingen waarmee je elkaar en de situatie recht doet.

Kernwoorden van de Kanjertraining zijn: vertrouwen, rust en wederzijds respect, sociale redzaamheid, ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en duurzaamheid.

Door de 5 afspraken die zichtbaar in elke klas hangen en door de 'petten' spreekt iedereen dezelfde taal en is er eenduidigheid binnen de school.

De 5 afspraken

1. We vertrouwen elkaar
2. We helpen elkaar
3. Niemand speelt de baas
4. Niemand lacht uit
5. Niemand doet zielig

De 4 petten

Het principe van de Kanjertraining bestaat uit het bewust worden van vier manieren van reageren.
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van vier typetjes, die worden gekenmerkt door petten. De petten sluiten aan bij de 5 afspraken. Bij de zwarte, rode en gele pet moet altijd een witte pet zitten.

Beweegwijs

Beweegwijs is een concept dat uitgaat van een indeling van het schoolplein in 6 vakken, die zijn aangegeven met verschillende kleuren:

Meervoudige intelligentie, VierKeerWijzer

De school heeft ervoor gekozen om de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis en natuur door middel van thema’s op basis van leerdoelen aan te bieden. De werkwijze die we hiervoor gebruiken is VierKeerWijzer. Daarbij gaan we uit van de principes van de meervoudige intelligentie waarbij kinderen op verschillende manieren hun talenten gebruiken en inzetten. Tijdens de thema’s geeft de leerkracht zogenaamde leerkrachtlessen: hij of zij vertelt een verhaal, nodigt een deskundige uit, organiseert een excursie, houdt een kringgesprek, laat een filmpje zien of geeft een instructie. De kinderen hebben vanuit de lessen VierKeerWijzer de gelegenheid om op hun eigen manier en vanuit hun eigen talenten (intelligenties) het thema verder te onderzoeken en te ervaren.
Uiteraard worden de inhoudelijke doelen voor wereldoriëntatie naar leeftijd en interesse aangeboden.

Naast deze thema’s worden er ieder schooljaar een aantal schoolbrede projecten georganiseerd.


Vier belangrijke stappen bij elk project van VierKeerWijzer zijn:
1. De V van Vragen. Het is belangrijk dat een leerkracht weet wat er geleerd moet worden. Wat zijn de (kern)doelen per schooljaar en voor de gehele schooltijd. Tijdens de lessen van VierKeerWijzer wordt per thema een aantal kerndoelen omgezet in vragen. De leerlingen gaan aan de slag om tijdens het thema antwoorden te vinden op de vragen.

2. De I van Ik. Het zou een gemiste kans zijn het kind en de al aanwezige kennis te passeren. Daarom staan we bij stap 2 stil bij de vragen “Wat weet ik al?” en “Wat zou ik willen weten?”. Hierdoor worden kinderen nog meer betrokken bij het onderwerp en wordt de kans geboden verschillen in diepgang te creëren.

3. De E van Experimenteren en Ervaren. De leerlingen gaan aan de slag, de kinderen maken zelf een keus op welke manier zij gaan werken, dit gebeurt door het maken van de MI-kaarten of andere vormen van werken. Door kinderen keuzes te geven of zelf mogelijkheden te laten bedenken kunnen kinderen op hun eigen manier ervaren en experimenteren.

4. De R van Resultaat. We moeten weten waar we het voor doen. Daarom eindigt de les of het thema met het meten van het resultaat. De vragen bij de thema’s moeten beantwoord worden, dit gebeurt door middel van een kennistest in de hogere groepen, in de lagere groepen door middel van gesprekken. Ook geven kinderen regelmatig een presentatie van hun uitgewerkte opdrachten. Wat heb je gedaan in de afgelopen weken, wat heb je geleerd?

In de afbeelding hieronder een weergave van Meervoudige Intelligentie.

Aandacht voor het talent van alle kinderen

Alle kinderen hebben een specifiek talent. Door de toepassing van meervoudige intelligentie wordt het talent van alle kinderen op meerdere vlakken benaderd.

Voor de meerbegaafde leerling is er de mogelijkheid om gebruik te maken van een extra aanbod, georganiseerd in de kikker- (kinderen vanaf halverwege groep 3 en vanaf begin groep 4) en kangoeroegroepen (kinderen groepen 5 t / m 8). Creatieve en uitdagende opdrachten staan ​​centraal. Voor meer informatie over het meerbegaafde kind, zie het kopje 'school/leerlingondersteuning/leerlingondersteuning/kangoeroe- en kikkergroep'.

'Talent' is een kernwaarde van De Hoge Voorde. We geven uiting aan talent door de inzet van de meervoudige intelligentie en door het creëren van een kangoeroe- en kikkergroep. In de komende jaren wordt de kernwaarde 'talent' verder vormgegeven, zodat ook werkelijk alle kinderen hun talent kunnen laten zien.

Doelstellingen

Voor de doelen die we gesteld hebben, verwijzen wij u naar ons schoolplan, zie het kopje 'school/documentatie/schoolplan'.

 

Resultaten van ons onderwijs

Uitkomsten onderzoeken

In de periode maart/april 2019 is er onder ouders, leerlingen van groep 6 t/m 8 en medewerkers een tevredenheidsonderzoek gehouden. De uitkomsten van deze tevredenheidsonderzoeken zijn met de MR besproken. De directie is tevreden met de uitkomsten van deze onderzoeken en dankt iedereen die de moeite heeft genomen om de enquête te vullen. Onder de ouders is in het voorjaar 2020 een tevredenheidsonderzoek gehouden over het digitale onderwijs in de Coronaperiode. Op deze enquête hebben we een hoge respons ontvangen, met overwegend positieve antwoorden maar ook mogelijke verbetersuggesties. Deze laatste voegen we aan ons reguliere onderwijs toe. Nieuwe tevredenheidsonderzoeken zijn uitgesteld vanwege Coronaperikelen. Zodra dit weer mogelijk is zullen deze weer opgestart worden.

 

Voor de resultaten van het onderzoek maart/april 2019 zie onderstaande knop.

Inspectie

Inmiddels worden niet meer de afzonderlijke scholen onderworpen aan een inspectiebezoek maar het schoolbestuur, in dit geval SKBG. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van deze school. De inspectie beoordeelt ieder schoolbestuur ten minste eens per vier jaar. Het oordeel van de inspectie over het bestuur (januari 2018) vindt u op de website van de Stichting voor Katholiek Basisonderwijs Gelderland onder de knop hieronder. 

Eindopbrengsten en verwijzingen naar voortgezet onderwijs

In 2020 is de Centrale Eindtoets komen te vervallen in verband met de Coronacrisis. De behaalde gemiddelde score voor de Centrale Eindtoets 2019 was 536,9. Het landelijk gemiddelde was 535,7. Hieronder een schematisch overzicht van de scores per vakgebied. Het gaat telkens om percentielscores waarbij 1 de laagste en 100 de hoogste waarde is.

Uitstroom naar het voortgezet onderwijs schooljaar 2019-2020

VMBO Basis Beroeps 2
VMBO Basis Beroeps/Kader Beroeps -
VMBO Kader Beroeps 8
Mavo 5
Mavo/Havo 3
Havo 7
Havo/VWO 7
VWO 9
Totaal 41 leerlingen PO naar VO

Ontwikkelingen en vernieuwingen in de school

Het starten met een nieuwe school zoals dat op de Hoge Voorde het geval is geweest, brengt veel vernieuwing met zich mee. Gelukkig niet alleen maar nieuw, er is zeker ook gekeken naar waar beide scholen tevreden mee waren. Dat wat goed was, is in vele gevallen behouden. De speerpunten van de school zijn hierboven op deze pagina benoemd onder 'speerpunten van ons onderwijs'.

Gedifferentieerd groepsaanbod en klassenmanagement

Binnen het gedifferentieerde aanbod van lessen, wordt er schoolbreed een gezamenlijke aanpak klassenmanagement uitgevoerd. Dit zijn afspraken waarbij de leerling wordt geleerd zo leerkrachtonafhankelijk mogelijk te werken.

Onderwijsplannen op schoolniveau voor begrijpend lezen, rekenen, spelling en technisch lezen     

Vanaf het schooljaar 2018-2019 werken we met onderwijsplannen voor de vakgebieden begrijpend lezen, rekenen, spelling en technisch lezen. Eerst worden op schoolniveau de doelen besproken (doelen in leerstof en doelen in opbrengsten), vervolgens de didactiek, de hoeveelheid leertijd, de differentiatie en de evaluatie. Daarnaast gaan de leerkrachten aan de hand van de schoolafspraken bekijken waar op groepsniveau eventueel aanpassingen gedaan moeten worden. Tenslotte worden eventueel aanpassingen gedaan voor de individuele leerling met een andere onderwijsbehoefte dan de middenmoot van de groep.

gogoanime